Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Brazilian Beauty en een cliënt waarop Brazilian Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Werkzaamheden

Brazilian Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Brazilian Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Intakegesprek IPL SHR

Het Intakegesprek zal voor de behandelingen plaatsvinden. De kosten hiervoor zijn € 20,00, deze kosten zullen in mindering gebracht worden op de prijs bij de eerste behandeling. Mocht de behandeling bij u niet mogelijk zijn doordat Brazilian Beauty vindt dat het bij u niet zal aanslaan dan hoeft u de intakekosten uiteraard niet te betalen.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Brazilian Beauty per telefoon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Brazilian Beauty tussen de 25% en 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Brazilian Beauty de verloren tijd bovenop het afgesproken honorarium berekenen. Brazilian Beauty mag cliënten weigeren die te laat op een afspraak verschijnen en de afspraak van een volgende cliënt verlaat. Brazilian Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betalingen

Brazilian Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op het internet en in de salon. Brazilian Beauty vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en in de salon. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop of voorafgaande van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten elektronisch of contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Brazilian Beauty is betaling op andere manieren mogelijk. Bij te laat betalen wordt er bij een herinnering € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

algemene voorwaarden betaalverzoek

Persoonsgegevens

De cliënt voorziet Brazilian Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Brazilian Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Eventuele wijzigingen van deze gegevens dienen voorafgaande de volgende afspraak gemeld te worden. Brazilian Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Brazilian Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Brazilian Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Aansprakelijkheid

Brazilian Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brazilian Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding en voor zaken die buiten de garantie vallen. Brazilian Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging en diefstal

Brazilian Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Brazilian Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Brazilian Beauty. Brazilian Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Brazilian Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Brazilian Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brazilian Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Geschillen tussen Brazilian Beauty en de cliënt zullen worden voorgelegd aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van Brazilian Beauty.

Privacy

Brazilian Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brazilian Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Wilt u graag meer weten over cookies dan raden wij deze wikipedia pagina aan. U kunt er ook voor kiezen om cookies globaal uit te schakelen in uw browser. Leest u hiervoor de handleiding of help index van uw browser.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Brazilian Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.